Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Kunden og Kong Gulerod Reklamebureau ApS (i det følgende KGR), medmindre fravigelser er skriftligt aftalt mellem parterne.

1. Aftaleindgåelse

1.1 Tilbud afgivet af KGR er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen.
1.2 En endelig aftale er først indgået, når KGR har modtaget skriftlig accept fra Kunden.

2. Priser

2.1 Alle priser er oplyst ekskl. moms.
2.2 Arbejder afregnes, hvis ikke andet er aftalt, efter medgået tid med tillæg af eventuelle positive udlæg, herunder tidsforbrug til forudgående analyser eller anden bistand.
2.3 Uanset afgivet tilbud tages der til enhver tid forbehold for prisstigninger som følge af lønstigninger, stigninger i materiale og øvrige omkostninger.
2.4 Udover den mellem parterne aftalte pris, faktureres særskilt for:

2.4.1 Ekstraarbejde som følge af ufuldstændig, uegnet eller mangelfuldt materiale fra Kunden samt ekstraarbejde, som følge af senere rettelser i allerede fremsendt materiale fra Kunden.
2.4.2 Med Kunden aftalt overarbejde eller andre ekstraforanstaltninger.

2.5 Bistand hos Kunden eller på anden lokalitet anvist af Kunden, afregnes pr. påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når medarbejderen kører hjemmefra og sluttidspunktet er, når medarbejderen er tilbage på KGR’s kontor.
2.6 Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes pr. påbegyndt kvarter.
2.7. Kørsel afregnes efter statens til enhver tid gældende takst pr. påbegyndt kilometer. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden.

3. Forsinkelse

3.1 Ved forsinkelse, som følge af Kundens handlinger eller undladelser, har KGR ret til at forlænge deres leveringsfrist, som minimum med tilsvarende periode, som Kundens forsinkelse/undladelse - og til dels at kræve betaling for evt. ekstraomkostninger i den forbindelse.
3.2 Indtræder forsinkelse, uanset pkt. 3.1, er Kunden kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen er væsentlig, og at leveringstidspunktet og vigtigheden heraf tydeligt på forhånd skriftligt er meddelt KGR.

4. Abonnementer/ løbende ydelser

4.1 Produkter og ydelser som erhverves via abonnement/løbende betaling herunder softwarelicenser, domænenavne, hosting (drift) mv. faktureres Kunden.
4.2 Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement/løbende ydelser, når der på en faktura fra KGR er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.
4.3 Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 1 måned før udløb af den på fakturaen anførte periode, skriftligt har opsagt abonnementet.
4.4 Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.
4.5 KGR kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som KGR’s leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres Kunden bekendt senest 1 måned før udløb af en periode.
4.6 Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.
4.7 Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at KGR varetager denne opgave.
4.8 KGR kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Lukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning, vil ske på nye vilkår.

5. Udviklingsopgaver

5.1 Ved udviklingsopgaver får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.
5.2 Ved udarbejdelse af designs og opsætning af websites, får Kunden brugsret til det udviklede, i det omfang det er muligt.
5.3 KGR har, uanset ovenstående, altid ret til at genanvende det udviklede.
5.4 Eventuel udlevering af kildefiler, efter Kundens anmodning, faktureres i henhold til forbrugt tid.

6. Betaling

6.1 Betaling skal ske inden 8 dage efter fakturadato.
6.2 Ved forsinket betaling, beregnes renter med 2 % pr. påbegyndte måned.
6.3 KGR er berettiget til at a-conto fakturere efter eget skøn.
6.4 Ved betalingsmisligholdelse har KGR endvidere ret til at afbryde forbindelsen til Kundens hosting/website, indtil fuld betaling er sket. Ved betalingsmisligholdelse er KGR tillige berettiget til at ophæve support- og serviceaftaler, øvrige aftaler indgået med Kunden, samt kræve erstatning for ethvert tab, som KGR i den forbindelse måtte lide.
6.5 KGR har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.

7. Ejendomsret, ophavsret mv.

7.1 KGR har den fulde ophavsret til alt udviklet og udarbejdet materiale - herunder, men ikke begrænset til; skitser, tekstforslag og layout. Kunden opnår, efter fuld betaling, brugsret til det udarbejdede materiale. Dog altid med respekt for tredjemands rettigheder.
7.2 KGR er berettiget til at anvende alle udførte opgaver som reference, også selvom Kunden måtte have ændret eller videreudviklet den leverede opgave.

8. Reklamation

8.1 Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler ved det leverede, skal Kunden straks kontakte KGR med en skriftlig underretning herom, idet underretningen skal indeholde en specificeret angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader Kunden reklamation som anført, kan Kunden ikke gøre manglerne gældende.
8.2 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor KGR senest 12 måneder efter levering, og Kunden kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere reklamation.

9. Mangler

9.1 KGR er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der konstateres efter materialet har været til korrektur og er godkendt af Kunden.
9.2 KGR er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved materiale udleveret af Kunden.
9.3 Forestår Kunden selv produktion, f.eks. ved tryksager, via en anden leverandør, anses Kunden for at have godkendt det af KGR udarbejdede materiale, hvorfor KGR herefter er uden ansvar for fejl og mangler.
9.4 KGR er berettiget til at afhjælpe mangler.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter KGR ikke for Kundens drifttab, tab af avance eller andet indirekte tab - herunder tab som følge af Kundens retsforhold over for tredjemand.
10.2 KGR har intet ansvar for Kundens manglende ophavsret eller krænkelse af tredjemands rettigheder i øvrigt. Pådrager KGR sig ansvar overfor tredjemand i anledning af Kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands rettigheder, er Kunden forpligtet til at skadesløsholde KGR.
10.3 KGR har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. der er overladt KGR, som led i deres arbejde.
10.4 I tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede, er KGR’s erstatningsansvar til enhver tid begrænset til prisen for den enkelte ydelse, som forsinkelsen/manglen vedrører.

11. Underleverandører

11.1 KGR er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. Force Majeure

12.1 KGR er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktsmæssig opfyldelse af aftalen, såfremt dette er begrundet i arbejdskonflikt, brand, krig, militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, IT nedbrud eller andre lignende omstændigheder, som KGR ikke med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse, herunder at nævnte eller lignende forhold rammer de af KGR anvendte underleverandører.

13. Lovvalg og værneting.

13.1 Enhver tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret ved domstolene med KGR’s værneting som 1. instans.

Brug for yderligere information?

Har du spørgsmål eller overvejer du at starte et projekt, så tag kontakt til mig. Jeg bider ikke.

Erik Vestergaard Andersen

Kontakt

Art Director   |   Rådgiver   |  Partner
Erik Vestergaard Andersen

24 47 24 33 ea@konggulerod.dk